Adolf Kosárek, Zimni večer

Adolf Kosárek, Zimni večer